Ипотечен кредит


Максимален размер на кредитите – До 60% от ликвидационната стойност на предоставеното обезпечение. Ограничително условие  при ипотечни кредити за покупка, строителство, довършителни работи и подобрения на жилищни и нежилищни имоти – не повече от цената на сделката или стойността на строителните работи.

Валута - Кредитът се отпуска в лева и евро

Срок на издължаване - до 5 години с възможност за договаряне на гратисен период за плащане по главница до 59 месеца.

Цел на кредита

 • финансиране на текущи нужди, включително и за инвестиране в имот;
 • финансиране закупуване на парцел;
 • Рефинансиране, строителство, довършителни работи или подобрения на жилищен или нежилищен имот;
 • Рефинансиране и/ или консолидиране на задължения към други финансови институции.

Оценка на имотите, приемани за обезпечение:

 • Определя се пазарната стойност на недвижимите имоти - жилища, жилищни сгради*, вили, ателиета, гаражи ,строителни парцели,УПИ и НУПИ приемани за обезпечение по кредитите.
 • Оценка на жилищните / нежилищните имоти се извършва от лицензирани външни оценители, одобрени от Дружеството и същата подлежи на приемане от Дружеството

Обезпечения

Дружеството приема за обезпечение готови имоти, имоти на степен "груб строеж", право на строеж и бъдещия имот, неурегулирани поземлени имоти:

1. Жилищни имоти

 • жилища (монолитни, панелни, ЕПК или ППП);
 • *масивни жилищни сгради с неограничен брой самостоятелни основни обекта и гаражи;
 • вили;
 • урегулирани поземлени имоти за жилищно застрояване.

2. Нежилищни имоти, които са:

 • Имоти, находящи се в монолитни жилищни, административни, търговски или хотелски сгради
 • Неурегулирани поземлени имоти
 • Монолитни нежилищни сгради с търговско предназначение (магазини, заведения за обществено хранене)

Възраст – Между 18 и 65 години за кредитополучателя и съдлъжника. Ограниченията не важат в случай, че кредитополучателят е юридическо лице.

Застраховка на обезпечението

Приетите като обезпечение по кредити имоти, с изключение на  поземлените  имоти, се застраховат от кредитоискателя съгласно изискванията на Дружеството.
Размера на минималната застрахователна стойност е ликвидационната стойност на обезпечението.Застрахователните събития, за които следва да бъде застраховано обезпечението са пожар, природни бедствия и земетресение.
Кредитоискателят подновява застраховката до изтичане крайния срок по договора за кредит.

Усвояване на кредита – еднократно или на части по разплащателна сметка на кредитополучателя.

Погасяване на разрешените кредити

 • с равни по размер месечни вноски - за кредити в лева и в евро;
 • с намаляващи по месечен размер вноски – за кредити в лева и в евро;
 • с индивидуална схема за месечно погасяване -  за кредити в лева и в  евро.

Погасяването на всички дължими плащания по кредитите се извършва само чрез вноски по разплащателна сметка на Дружеството,открита в съотвената Банка и упомената в договора за кредит.

Необходими документи:

 1. Искане за кредит – образец №4
 2. Декларация във връзка с обработката на личните данни – образец №2
 3. Декларация по реда на ДПК – образец №6
 4. Копие на документ за самоличност.
 5. Документи удостоверяващи собствеността на предлаганото обезпечение.
 6. Удостоверение за липса на данъчни задължения на кредитоискателя и ипотекарните длъжници.
 7. Удостоверение за липса на тежести за период от 10г. за предлаганото обезпечение.

Контакти

гр. София, ж.к. МЛАДОСТ 1, АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ No 34, ет. 4
тел.: 0700 10 922

ReCredit.mail@gmail.com