Ипотечен кредит за юридически лица


Максимален размер на кредитите – До 60% от ликвидационната стойност на предоставеното обезпечение. Ограничително условие  при ипотечни кредити за покупка, строителство, довършителни работи и подобрения на жилищни и нежилищни имоти – не повече от цената на сделката или стойността на строителните работи.

Валута - Кредитът се отпуска в лева и евро

Срок на издължаване - до 5 години с възможност за договаряне на гратисен период за плащане по главница до 59 месеца.

Цел на кредита

 • За оборотни средства;
 • За инвестиционни цели;
 • Финансиране на текущи нужди, включително и за инвестиране в имот;
 • Рефинансиране, строителство, довършителни работи или подобрения на жилищен или нежилищен имот;
 • Рефинансиране и/ или консолидиране на задължения към други финансови институции.

Оценка на имотите, приемани за обезпечение:

 • Определя се пазарната стойност на недвижимите имоти - жилища, жилищни сгради*, вили, ателиета, гаражи ,строителни парцели,УПИ и НУПИ приемани за обезпечение по кредитите.
 • Оценка на жилищните / нежилищните имоти се извършва от лицензирани външни оценители, одобрени от Дружеството и същата подлежи на приемане от Дружеството

Обезпечения

Дружеството приема за обезпечение готови имоти, имоти на степен "груб строеж", право на строеж и бъдещия имот, неурегулирани поземлени имоти:

1. Жилищни имоти

 • жилища (монолитни, панелни, ЕПК или ППП);
 • *масивни жилищни сгради с неограничен брой самостоятелни основни обекта и гаражи;
 • вили;
 • урегулирани поземлени имоти за жилищно застрояване.

2. Нежилищни имоти, които са:

 • Имоти, находящи се в монолитни жилищни, административни, търговски или хотелски сгради
 • Неурегулирани поземлени имоти
 • Монолитни нежилищни сгради с търговско предназначение (магазини, заведения за обществено хранене)

Възраст – Между 18 и 65 години за кредитополучателя и съдлъжника. Ограниченията не важат в случай, че кредитополучателят е юридическо лице.

Застраховка на обезпечението

Приетите като обезпечение по кредити имоти, с изключение на  поземлените  имоти, се застраховат от кредитоискателя съгласно изискванията на Дружеството.
Размера на минималната застрахователна стойност е ликвидационната стойност на обезпечението.Застрахователните събития, за които следва да бъде застраховано обезпечението са пожар, природни бедствия и земетресение.
Кредитоискателят подновява застраховката до изтичане крайния срок по договора за кредит.

Усвояване на кредита – еднократно или на части по разплащателна сметка на кредитополучателя.

Погасяване на разрешените кредити

 • с равни по размер месечни вноски - за кредити в лева и в евро;
 • с намаляващи по месечен размер вноски – за кредити в лева и в евро;
 • с индивидуална схема за месечно погасяване -  за кредити в лева и в  евро.

Погасяването на всички дължими плащания по кредитите се извършва само чрез вноски по разплащателна сметка на Дружеството,открита в съотвената Банка и упомената в договора за кредит.

Необходими документи:

 1. Образец №5 – Искане за ипотечен кредит за юридически лица
 2. Декларация във връзка с обработката на личните данни – образец №2
 3. Декларация по реда на ДПК – образец №6
 4. Копие на документ за самоличност
 5. Документи във връзка с регистрацията на юридическото лице.
 6. Документи удостоверяващи собствеността на предлаганото обезпечение.
 7. Удостоверение за липса на данъчни задължения на кредитоискателя и ипотекарните длъжници.
 8. Удостоверение за липса на тежести за период от 10г. за предлаганото обезпечение.

Общи условия към договор за ипотечен кредит под формата на паричен заем

Контакти

гр. София, ж.к. МЛАДОСТ 1, АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ No 34, ет. 4
тел.: 0700 10 922

ReCredit.mail@gmail.com