Потребителски кредит


Максимален размер - до 200 000 лв. / 102 259 EUR

Валута: Кредитът се разрешава в лева или евро.

Срок на издължаване – до 5 години, независимо от сумата. Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главницата до 59 месеца.

Обезпечение:

 • До 3000 лв. / 1535 EUR - без обезпечение;
 • Поръчителство. Броят на поръчителите е в зависимост от размера на искания кредит,  като за суми:
  - до 50 000 лв./ 25 565 EUR - едно платежоспособно физическо лице
  - от 50 000,01 лв./ 25 565,01 EUR до 200 000 лв. / 103 000 EUR - поръчителство на минимум двама платежоспособни поръчители, физически лица
 • Особен залог на движимижи вещи. Размера на кредита е в зависимост от застрахователната стойност или оценката на лицензирания оценител на движимата вещ, но не повече от 50% от същата.

Цел на кредита – за текущи нужди

 • Не се проследява целевото изразходване на средствата.

Възраст на кредитоискателя,съдлъжника и поръчителите:

 • Между 18 и 65 години.

Необходими документи

 1. Искане за кредит – Образец №1
 2. Декларация във връзка с обработката на личните данни – Образец №2
 3. Декларация от поръчителя – Образец №3
 4. Копие на лична карта на кредитоискателя, съдлъжника и поръчителя.
 5. Документи удостоверяващи собствеността на предлаганото обезпечение в случаите, когато обезпечението по кредита е особен залог на движими вещи.
 6. Удостоверение за застрахователна стойност или оценка на движимата вещ.

Контакти

гр. София, ж.к. МЛАДОСТ 1, АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ No 34, ет. 4
тел.: 0700 10 922

ReCredit.mail@gmail.com